Skip Navigation

XE 레이아웃 카메론 XE LAYOUT CAMERON XE1.8.3

스캔 장비에서 제공되는 각종 센서들의 데이터를 작성하여 제공합니다.

List of Articles
번호 제목 엔진번호 배기량 단수/구동방식 TM품번 년식
73 라세티 라세티 1.6 DOHC 스캐너 데이터(엔진) F16D  1598  자동4단/전륜구동  81-40LE  2006년  3474
72 라세티 라세티 1.6 DOHC 스캐너 데이터(변속기) F16D  1598  자동4단/전륜구동  81-40LE  2006년  2960
71 윈스톰 윈스톰 2.0 커먼레일 스캐너 데이터(엔진 센서출력 1) Z20S  1991  자동5단/전륜구동  AW55-51  2006년  3605
70 윈스톰 윈스톰 2.0 커먼레일 스캐너 데이터(엔진 센서출력 2) Z20S  1991  자동5단/전륜구동  AW55-51  2006년  2927
69 윈스톰 윈스톰 2.0 커먼레일 스캐너 데이터(변속기 센서출력 1) Z20S  1991  자동5단/전륜구동  AW55-51  2006년  1950
68 윈스톰 윈스톰 2.0 커먼레일 스캐너 데이터(변속기 센서출력 1) -신품- Z20S  1991  자동5단/전륜구동  AW55-51  2006년  1711
67 윈스톰 윈스톰 2.0 커먼레일 스캐너 데이터(변속기 센서출력 2) Z20S  1991  자동5단/전륜구동  AW55-51  2006년  1780
66 윈스톰 윈스톰 2.0 커먼레일 스캐너 데이터(변속기 센서출력 2) -신품- Z20S  1991  자동5단/전륜구동  AW55-51  Z20S  1985
65 윈스톰 윈스톰 2.0 커먼레일 스캐너 데이터(EBCM 센서출력 1) Z20S  1991  자동5단/전륜구동  AW55-51  2006년  2419
64 윈스톰 윈스톰 2.0 커먼레일 스캐너 데이터(EBCM 센서출력 2) Z20S  1991  자동5단/전륜구동  AW55-51  2006년  2494
63 윈스톰 윈스톰 2.0 커먼레일 스캐너 데이터(바디컨트롤모듈 1) Z20S  1991  자동5단/전륜구동  AW55-51  2006년  2061
62 윈스톰 윈스톰 2.0 커먼레일 스캐너 데이터(바디컨트롤모듈 2) Z20S  1991  자동5단/전륜구동  AW55-51  2006년  2062
61 윈스톰 윈스톰 2.0 커먼레일 스캐너 데이터(바디컨트롤모듈 3) Z20S  1991  자동5단/전륜구동  AW55-51  2006년  1773
60 윈스톰 윈스톰 2.0 커먼레일 스캐너 데이터(바디컨트롤모듈 4) Z20S  1991  자동5단/전륜구동  AW55-51  2006년  1883
59 윈스톰 윈스톰 2.0 커먼레일 스캐너 데이터(바디컨트롤모듈 5) Z20S  1991  자동5단/전륜구동  AW55-51  2006년  1790
58 윈스톰 윈스톰 2.0 커먼레일 스캐너 데이터(바디컨트롤모듈 6) Z20S  1991  자동5단/전륜구동  AW55-51  2006년  1882
57 토스카 토스카 1.8 DOHC 스캐너 데이터(엔진) F18D3  1796  자동4단/전륜구동  4AT  2007년  1513
56 토스카 토스카 1.8 DOHC 스캐너 데이터(변속기) F18D3  1796  자동4단/전륜구동  4AT  2007년  1151
55 토스카 토스카 1.8 DOHC 스캐너 데이터(제동제어) F18D3  1796  자동4단/전륜구동  4AT  2007년  1054
54 라세티 라세티 프리미어 1.6 DOHC 스캐너 데이터(엔진출력 1) F16D4  1598  자동6단/전륜구동  8TCW  2009년  1579
53 라세티 라세티 프리미어 1.6 DOHC 스캐너 데이터(엔진출력 2) F16D4  1598  자동6단/전륜구동  8TCW  2009년  1375
52 라세티 라세티 프리미어 1.6 DOHC 스캐너 데이터(엔진출력 3) F16D4  1598  자동6단/전륜구동  8TCW  2009년  1173
51 라세티 라세티 프리미어 1.6 DOHC 스캐너 데이터(변속기) F16D4  1598  자동6단/전륜구동  8TCW  2009년  1333
50 라세티 라세티 프리미어 1.6 DOHC 스캐너 데이터(제동제어) F16D4  1598  자동6단/전륜구동  8TCW  2009년  1222
49 라세티 라세티 프리미어 1.6 DOHC 스캐너 데이터(BCM 1) F16D4  1598  자동6단/전륜구동  8TCW  2009년  1479
48 라세티 라세티 프리미어 1.6 DOHC 스캐너 데이터(BCM 2) F16D4  1598  자동6단/전륜구동  8TCW  2009년  1450
47 라세티 라세티 프리미어 1.6 DOHC 스캐너 데이터(BCM 3) F16D4  1598  자동6단/전륜구동  8TCW  2009년  1325
46 라세티 라세티 프리미어 1.6 DOHC 스캐너 데이터(BCM 4) F16D4  1598  자동6단/전륜구동  8TCW  2009년  1371
45 칼로스 뉴칼로스 1.2 SOHC 스캐너 데이터(엔진) B12S1  1150  자동4단/전륜구동  80-40LE  2003년  1236
44 칼로스 뉴칼로스 1.2 SOHC 스캐너 데이터(변속기) B12S1  1150  자동4단/전륜구동  80-40LE  2003년  1062